Kartka z życzeniami - Dzień kobiet

Z okazji "DNIA PIELĘGNIARKI" pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Naszym Paniom Pielęgniarkom.

Wytrwałości, cierpliwości, miłości do drugiego człowieka, sukcesów w pracy zawodowej, radości i szczęścia w życiu prywatnym oraz zdrowia.

Dyrekcja SPZOZ w Jarosławiu

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
uprzejmie informuje, że z dniem 16 marca 2022 r. przywrócona została możliwość odwiedzin Pacjentów.

Odwiedziny mogą odbywać się na poniższych zasadach:
Do jednego pacjenta może przyjść jedna, zdrowa osoba (bez objawów infekcji układu oddechowego).
Odwiedziny odbywają się w pomieszczeniach z możliwością wietrzenia, w których możliwe jest zachowanie dystansu min 2 m od innych osób.
Osoba odwiedzająca przed wejściem do oddziału musi mieć zmierzoną temperaturę ciała oraz musi zdezynfekować ręce.
Osoba odwiedzająca przebywa wyłącznie w prawidłowo założonej maseczce medycznej.
Odwiedziny mogą trwać maksymalnie krótko (max. do 30 min).

Kasacja dokumentacji medycznej                

Zgodnie z  ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2020 r., poz. 627 oraz  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r. poz. 666) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych w okresie od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.

Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.

Zainteresowanych pacjentów prosimy  o zgłaszanie się  po odbiór w/w dokumentacji do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w dni robocze w godz.  09:00 – 14:00 do dnia 30 czerwca 2022r. z dowodem potwierdzającym tożsamość (w celu weryfikacji danych osobowych).

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.

 

11.01.2022

10 listopada br. nasza placówka podpisała umowę z rzeszowską firmą informatyczną ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. W ramach nawiązanej współpracy zmodernizowana i rozbudowana zostanie informatyczna infrastruktura programistyczna i sprzętowa Szpitala, co umożliwi nam świadczenie nowoczesnych e-usług.

Wartość podpisanej umowy to 6 783 813,00 zł.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach projektu pt. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace rozłożone zostały na 7 etapów, a ich zakończenie zaplanowano na koniec roku 2022.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki: https://spzozjaroslaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33443

Szanowni Państwo

W związku z przewidzianą na dzień 31 grudnia 2021r. kasacją dokumentacji medycznej z Poradni Zdrowia Psychicznego w Jarosławiu informujemy, iż osoby które chcą uzyskać swoją Historię Choroby proszone są o zgłaszanie się do Poradni.

*Komunikat dotyczy pacjentów, których ostatnia wizyta przypada na rok 2000 i lub 2001 i nie kontynuowali leczenia w tutejszej poradni.