Prawa pacjenta zostały uwzględnione w ustawie z dnia 6 listopada 2012 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz.U.2012.159 z późn. zm.). Ten akt prawny zakłada, że przestrzeganie praw pacjenta określonych
w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny
oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.


Tekst ustawy jest dostępny tutaj.Zapraszamy do lektury.