RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

fepr pl podk ueefsi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu".

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i medycznego, a także oprogramowania, niezbędnych do zmodernizowania e-usług. Projekt swoim zakresem obejmuje również integrację z PSIM/RCIM.

 

Głównym celem projektu jest modernizacja e-usług w zakresie zdrowia i udostępnienie ich pacjentom placówki. W ramach projektu zaplanowano modernizację następujących e-usług: E-Informacja, E-Rejestracja, Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Platforma Nadzoru.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która będzie umożliwiała świadczenie nowoczesnych e-usług przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

 

Wartość projektu: 6 815 943,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 746 485,00 PLN

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu realizuje projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „”Termomodernizacja Budynku Nr 5 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu".

Przedmiotem projektu jest docieplenie ścian, stropu, posadzek i dachu, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u., instalacji wentylacji, instalacji grzewczej oraz oświetlenia budynku.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane, ogrzanie powietrza wentylacyjnego, modernizacja systemu c.w.u. oraz modernizacja systemu grzewczego.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia znaczącej poprawie ulegną warunki użytkowania budynku, co ma szczególne ważne znaczenie w przypadku placówek ochrony zdrowia. Realizacja projektu wpłynie również na promowanie nowych technologii w budownictwie oraz pozytywnie wpłynie na poprawę świadomości ekologicznej obywateli.

Wartość przedsięwzięcia: 2 262 654,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW:         1 923 255,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW:           339 399,00 PLN

 

nfos df

 

fepr pl podk ueefsi

Cel projektu: Celem  projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zaliczających się do zespołu budynków szpitalnych SP ZOZ w Jarosławiu.
W ramach realizacji projektu modernizacją energetyczną objęte zostaną budynki nr 1, 2, 3, 8.
Projekt obejmuje również zastosowanie odnawialnych źródeł energii i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Wartość projektu ogółem: 12 784 447,35  PLN,
w tym wkład UE 8 504 766,57 PLN