fepr pl podk ueefsi

Cel projektu: Celem  projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zaliczających się do zespołu budynków szpitalnych SP ZOZ w Jarosławiu.
W ramach realizacji projektu modernizacją energetyczną objęte zostaną budynki nr 1, 2, 3, 8.
Projekt obejmuje również zastosowanie odnawialnych źródeł energii i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Wartość projektu ogółem: 12 784 447,35  PLN,
w tym wkład UE 8 504 766,57 PLN