Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Farmaceuta w dziale farmacji szpitalnej.

Wymagania:

 • dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece lub w dziale farmacji szpitalnej
  w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu, w tym minimum cztery lata doświadczenia
  w pracy z pacjentami chorymi psychicznie;
 • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego;
 • biegła obsługa komputera, w tym MS Office;
 • profesjonalizm i wysoka kultura osobista;
 • terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz samodzielność;
 • wykazywanie empatii, cierpliwości i otwartości;
 • komunikatywność i umiejętność współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi.

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego/ukraińskiego;
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie i wydawanie leków oraz wyrobów medycznych;
 • organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 • nadzór nad gospodarką lekową na oddziałach szpitalnych, kontrola dat ważności, monitorowanie stanów magazynowych;
 • prowadzenie ewidencji i raportów wewnętrznych związanych z wydawanymi produktami leczniczymi
  i wyrobami medycznymi;
 • opieka farmaceutyczna z uwzględnieniem pacjenta uzależnionego/leczonego psychiatrycznie;
 • prowadzenie konsultacji farmaceutycznych;
 • wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii;
 • opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej;
 • udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz właściwymi organami w sprawie produktów leczniczych/wyrobów medycznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca jednozmianowa w godzinach: 7.25 – 15.00;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny wraz kopią dyplomu uzyskania tytułu magistra farmacji oraz potwierdzeniem prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz
 • CV wraz z klauzulą RODO:

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych do pracy przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław (dalej „Administrator”), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oświadczam,
że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy, że
udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych:

 • pisemnie na adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego,
  Kościuszki 18, 37-500 Jarosław lub
 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zastrzegamy, sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE NABORU

 TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu (dalej SP ZOZ w Jarosławiu), ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047848, REGON: 000296638, NIP: 7921805587. W imieniu SP ZOZ w Jarosławiu  obowiązki administratora sprawuje Dyrektor.

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 Imię i nazwisko: Daniel Panek, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu przeprowadzenia naboru na wybrane stanowisko pracy określone w ogłoszeniu.

Podstawę prawną przetwarzania danych kandydatów na stanowiska pracownicze oraz stażystów stanowi:

- w przypadku danych podawanych obligatoryjnie: art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 221 §1 oraz §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

- w przypadku danych przekazywanych dobrowolnie: art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy art. 221a i art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Podstawę prawną przetwarzania danych osób rekrutowanych w celu zawarcia umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktykantów i wolontariuszy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz:

- w przypadku zleceniobiorców: art. 3531 w zw. art. 734-751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- w przypadku przyjmujących: art. 3531 w zw. z art. 627-646 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- w przypadku praktykantów: art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- w przypadku wolontariuszy: art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w szczególności art. 42, 43 i 44.

Wszelkie dane nadmiarowe, podawane zwyczajowo przez kandydatów w treści ich zgłoszeń aplikacyjnych, przetwarzane są wyłącznie na podstawie ich dobrowolnej zgody. Zgoda wyrażana jest poprzez zamieszczenie stosowanej informacji w treści dokumentów aplikacyjnych i może zostać wycofana w każdej chwili.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (takich jak hosting) oraz dostawcom systemów informatycznych lub agencjom pracy tymczasowej (w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu za jej pośrednictwem).

Ponadto, dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp (np. sądy, Policja, prokuratura).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH   Dane osobowe kandydatów, których oferty zostały odrzucone w trakcie naboru, zostaną wybrakowane lub odesłane kandydatom po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Reguła ta wynika z zasady ograniczenia przechowywania, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe kandydatów, których oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy będą przechowywane przez okres jej trwania, a następnie przez okres zależny od wybranej formy zatrudnienia.

- Dane osobowe kandydatów, którzy zdecydują się na nawiązanie stosunku pracy będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu. Zasada ta wynika z treści art. 94 ust. 9b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4a Ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- Dane osobowe zleceniobiorców będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy zlecenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto, listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń do dnia 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zaś w przypadku zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Jeżeli administrator złożył raport informacyjny ZUS RIA, okres przechowywania list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym złożono raport. Okres ten obejmuje wówczas wszystkich zleceniobiorców.

Zasady te wynikają z art. 125a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także z art. 51u Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Dane osobowe przyjmujących i wolontariuszy będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy o dzieło lub umowy o wolontariat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa:
 1. - dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 2. - do sprostowania danych (art. 16. RODO);
 3. - do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. - do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. - do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 6. - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);

- prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PRAWO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do danych nadmiarowych, czyli takich, którym nie można przypisać atrybutu niezbędności do celów związanych z zamiarem zawarcia umowy (udział w postępowaniu rekrutacyjnym) oraz zawarciem i wykonaniem umowy.

Przykładem takich danych jest wizerunek kandydata, informacje o jego zainteresowaniach; aktywności społecznej, niezwiązanej z wykonywanym zawodem; bądź inne informacje na temat kandydata, zwyczajowo zamieszczane w dokumentach aplikacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe pochodzą bezpośrednio z ofert przesyłanych przez kandydatów chcących wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Administrator prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania. Oznacza to, że wymaga podania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do wyboru najlepszej oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.

Wszelkie dane nadmiarowe, przesyłane przez Kandydatów w treści aplikacji, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrażają przesyłając dokumenty – tzw. mechanizm wyraźnego działania potwierdzającego. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU

 Dane osobowe nie będą przedmiotem decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.