Dokumentacja medyczna w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do dostępu do dokumentacji medycznej uprawnieni są:

 1. pacjent,
 2. przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 3. osoba upoważniona w dokumentacji lub posiadająca pisemne upoważnienie,
 4. podmioty i organy wymienione w w/w ustawie.

Udostępniana jest dokumentacja bieżąca i archiwalna.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Formy udostępniania

Dokumentacja jest udostępniana:

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne w obecności pracownika Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej / Rejestracji Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego (WPZP) lub Poradni Leczenia Uzależnień (PLU).
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii

Dokumentacja medyczna bieżąca udostępniana jest na ustny lub pisemny wniosek osoby uprawnionej:

 1. z oddziałów szpitalnych przez Ordynatora/Kierownika Oddziału w oddziale,
 2. z Poradni Neurologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Zespołu Leczenia Środowiskowego przez pracownika Rejestracji.

Dokumentacja medyczna archiwalna:

 1. z pobytu w oddziale udostępniana jest przez Sekcję Statystyki i Dokumentacji Medycznej na pisemny wniosek osoby uprawnionej,
 2. z leczenia ambulatoryjnego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego lub Poradnię Leczenia Uzależnień.

Formularze wniosków są dostępne w:

 1. Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej;
 2. Rejestracji Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień;
 3. na stronie internetowej szpitala(pobierz wniosek w formacie: docDOCpdfPDF).

Wypełniony formularz wniosku jest przyjmowany i rejestrowany w Sekretariacie Szpitala a następnie przekazywany odpowiednio do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej, Rejestracji WPZP lub PLU.

Dokumentacja może też być przesłana pocztą ( przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru)
na wskazany adres.

Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem tel. 16 624 06 06 oraz 16 624 06 14, 16 624 05 37.


Możliwe jest złożenie wniosku na poniższym wzorze :

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (docDOCpdfPDF)


Odbiór wnioskowanej dokumentacji

Kopię dokumentacji archiwalnej i bieżącej należy odebrać osobiście w Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w budynku administracji (I piętro, pok.27),
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 - 14.00.

Kopię dokumentacji medycznej z poradni specjalistycznych należy odebrać w Rejestracji WPZP lub OLU
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 - 14.00.

Osoby odbierające dokumentację proszone są o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo decyzja sądu.


Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata.
Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Koszt wykonania kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej - 0,29 zł netto +0,06(VAT)
 • Koszt jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,02 zł netto +1,84(VAT)
 • Koszt wykonania dokumentacji medycznej na informatycznych nośnikach danych - 1,60 zł netto +0,36(VAT)

Kasa szpitalna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.25 - 14.00.

* Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy, w żądanym zakresie, w postaci papierowej przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) lub na płycie CD/DVD.