Dokumentacja medyczna w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do dostępu do dokumentacji medycznej uprawnieni są:

 1. pacjent,
 2. przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 3. osoba upoważniona w dokumentacji lub posiadająca pisemne upoważnienie,
 4. podmioty i organy wymienione w w/w ustawie.

Udostępniana jest dokumentacja bieżąca i archiwalna.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Formy udostępniania

Dokumentacja jest udostępniana:

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne w obecności pracownika Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej / Rejestracji Poradni.
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii

Dokumentacja medyczna bieżąca udostępniana jest na ustny lub pisemny wniosek osoby uprawnionej:

 1. z oddziałów szpitalnych przez Kierownika Oddziału w oddziale,
 2. z Poradni Neurologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Zespołu Leczenia Środowiskowego przez pracownika Rejestracji.

Dokumentacja medyczna archiwalna:

 1. z pobytu w oddziale udostępniana jest przez Sekcję Statystyki i Dokumentacji Medycznej na pisemny wniosek osoby uprawnionej,
 2. z leczenia ambulatoryjnego przez właściwą poradnię.

Formularze wniosków są dostępne w:

 1. Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej;
 2. Rejestracji Poradni;
 3. na stronie internetowej szpitala(pobierz wniosek w formacie: docDOCpdfPDF).

Wypełniony formularz wniosku jest przyjmowany i rejestrowany w Sekretariacie Szpitala a następnie przekazywany odpowiednio do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej, Rejestracji WPZP lub PLU.

Dokumentacja może też być przesłana pocztą ( przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru)
na wskazany adres.

Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem tel. 16 624 06 06 oraz 16 624 06 14, 16 624 05 37.


Możliwe jest złożenie wniosku na poniższym wzorze :

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (docDOCpdfPDF)


Odbiór wnioskowanej dokumentacji

Kopię dokumentacji archiwalnej i bieżącej należy odebrać osobiście w Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w budynku administracji (I piętro, pok.27),
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 - 14.00.

Kopię dokumentacji medycznej z poradni specjalistycznych należy odebrać w Rejestracji Poradni
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 - 14.00.

Osoby odbierające dokumentację proszone są o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo decyzja sądu.


Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata.
Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Koszt wykonania kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej - 0,29 zł netto +0,06(VAT)
 • Koszt jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,02 zł netto +1,84(VAT)
 • Koszt wykonania dokumentacji medycznej na informatycznych nośnikach danych - 1,60 zł netto +0,36(VAT)

Kasa szpitalna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.25 - 14.00.

* Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy, w żądanym zakresie, w postaci papierowej przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) lub na płycie CD/DVD.