Przyjęcia planowe do Szpitala

Rejestracja pacjentów do oddziałów psychiatrycznych odbywa się w Izbie Przyjęć,
która znajdują się na parterze budynku nr 3. Izba Przyjęć czynna jest całodobowo.

Rejestracja pacjentów do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego odbywa się w oddziale,
który znajduje się na pierwszym piętrze budynku nr 8.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08 -14:00.

Pacjent zgłasza się w ustalonym dniu i godzinie do wskazanych komórek organizacyjnych z następującymi dokumentami:

 1. skierowaniem do szpitala,
 2. dokumentem potwierdzającym tożsamość np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
 3. dokumentacją dotychczasowego leczenia,
 4. w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W przypadku braku ubezpieczenia pacjent - cudzoziemiec ponosi koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Skierowanie powinno zawierać dane identyfikujące placówkę kierującą, dane identyfikujące lekarza kierującego oraz wskazanie oddziału.

Skierowanie do Szpitala traci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 14 dni od daty wystawienia.


Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 2. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 4. kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 5. żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 6. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 7. kobiety w ciąży,
 8. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 9. działacze opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 10. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenia szpitalne są udzielane wyżej wymienionym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, zostanie ono zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Podstawa prawna: art. 24 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., 1793 ze zm.).