Rejestracja znajduje się na pierwszym piętrze w budynku nr 1.

Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7:25 – 15:00;

Telefon do rejestracji:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego: 16 624 05 94
 • Poradni Psychologicznej: 16 624 06 41
 • Poradni Psychoterapii: 16 624 05 94 wew.331
 • Zespołu Leczenia Środowiskowego: 16 624 0594 wew. 326
 • Poradni Neurologicznej: 16 624 0595
 • Poradni Leczenia Uzależnień: 16 624 05 37

Pacjent zapisując się na wizytę w Rejestracji powinien mieć następujące dokumenty:

 1. skierowanie (oryginał) do poradni specjalistycznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty – skierowanie nie jest wymagane do lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień.
 2. dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W przypadku braku ubezpieczenia pacjent ponosi koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielanych osobie z zaburzeniami psychicznymi.
Podstawa prawna art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Pacjent może zapisać się do lekarza specjalisty:

 1. osobiście - wymagany oryginał skierowania,
 2. za pośrednictwem osoby trzeciej - wymagany oryginał skierowania,
 3. telefonicznie, podając dane ze skierowania,
 4. poprzez internet (e-rejestracja) - rejestracja elektroniczna odbywa się po osobistym założeniu konta na portalu: psim.podkarpackie.pl. Po założeniu konta, pacjent zgłasza się do Rejestracji celem potwierdzenia tożsamości. Po potwierdzeniu tożsamości konto uzyskuje pełną funkcjonalność.

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni na około 30 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania danych osobowych i podpisania upoważnień w dokumentacji medycznej pacjenta.
O zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie.
Na wyznaczoną wizytę pacjent przynosi wszelką dokumentację medyczną, którą dysponuje (karty informacyjne, wyniki badań, konsultacje).
W zależności od typu i rodzaju porady specjalistycznej, mogą być potrzebne dodatkowe badania.

Skierowanie do Poradni traci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 14 dni od daty wystawienia.

Listy oczekujących

Świadczenia zdrowotne udzielane są według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy danej Poradni, zgodnie z harmonogramem pracy specjalistów. Jeżeli świadczenia nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, pacjent umieszczany jest na liście oczekujących na świadczenie.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

Na podstawie skierowania pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego skierowanie nie jest potrzebne do lekarza psychiatry.

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego leczenie psychiatryczne dla osób nieubezpieczonych zamieszkałych na terytorium RP jest bezpłatne.

Ważne informacje

Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.


Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 2. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 4. kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 5. żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 6. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 7. kobiety w ciąży,
 8. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 9. działacze opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 10. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.

Świadczenia ambulatoryjne są udzielane wyżej wymienionym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, zostanie ono zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Podstawa prawna: art. 24a-24c i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.