Rejestracja znajduje się na pierwszym piętrze w budynku nr 1.

Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7:25 – 15:00;

Telefon do rejestracji:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego: 16 624 05 94
 • Poradni Psychologicznej: 16 624 06 41
 • Poradni Psychoterapii: 16 624 05 94 wew.331
 • Zespołu Leczenia Środowiskowego: 16 624 0594 wew. 326
 • Poradni Neurologicznej: 16 624 0595
 • Poradni Leczenia Uzależnień: 16 624 05 37

Pacjent zapisując się na wizytę w Rejestracji powinien mieć następujące dokumenty:

 1. skierowanie (oryginał) do poradni specjalistycznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty – skierowanie nie jest wymagane do lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień.
 2. dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W przypadku braku ubezpieczenia pacjent ponosi koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielanych osobie z zaburzeniami psychicznymi.
Podstawa prawna art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Pacjent może zapisać się do lekarza specjalisty:

 1. osobiście - wymagany oryginał skierowania,
 2. za pośrednictwem osoby trzeciej - wymagany oryginał skierowania,
 3. telefonicznie, podając dane ze skierowania,
 4. poprzez internet (e-rejestracja) - rejestracja elektroniczna odbywa się po osobistym założeniu konta na portalu: psim.podkarpackie.pl. Po założeniu konta, pacjent zgłasza się do Rejestracji celem potwierdzenia tożsamości. Po potwierdzeniu tożsamości konto uzyskuje pełną funkcjonalność.

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni na około 30 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania danych osobowych i podpisania upoważnień w dokumentacji medycznej pacjenta.
O zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie.
Na wyznaczoną wizytę pacjent przynosi wszelką dokumentację medyczną, którą dysponuje (karty informacyjne, wyniki badań, konsultacje).
W zależności od typu i rodzaju porady specjalistycznej, mogą być potrzebne dodatkowe badania.

Skierowanie do Poradni traci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 14 dni od daty wystawienia.


Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 2. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 4. kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 5. żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 6. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 7. kobiety w ciąży,
 8. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 9. działacze opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 10. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.

Świadczenia ambulatoryjne są udzielane wyżej wymienionym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, zostanie ono zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Podstawa prawna: art. 24a-24c i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.