Pielęgniarka Koordynująca – mgr Dorota Kotlińska, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego.

  • W Rejestracji pacjent zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu lub prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń jeśli system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) – nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia.
  • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w Poradni Neurologicznej, Poradni Psychologicznej, Poradni Psychoterapii oraz Zespole Leczenia Środowiskowego udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
  • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
  • Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.
  • Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.