Kasacja dokumentacji medycznej                

Zgodnie z  ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2020 r., poz. 627 oraz  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r. poz. 666) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych w okresie od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.

Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.

Zainteresowanych pacjentów prosimy  o zgłaszanie się  po odbiór w/w dokumentacji do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w dni robocze w godz.  09:00 – 14:00 do dnia 30 czerwca 2022r. z dowodem potwierdzającym tożsamość (w celu weryfikacji danych osobowych).

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.

 

11.01.2022